ثبت نام نهایی

فرم ثبت نام را کامل و بادقت کامل کنید. 
 
دوره چندی؟
صفا چندی؟لطفا یک گزینه را انتخاب کنید.

انتخاب گزینه اول = مجوز ارزیابی مهارتی + نمره درس پژوهشی نیمسال اول + اعطای گواهی پایان دوره ............انتخاب گزینه دوم = مجوز ارزیابی مهارتی + نمره درس پژوهشی نیمسال اول ............انتخاب گزینه سوم = مجوز ارزیابی مهارتی / ضمنا حضور ناقص به معنای غیبت کمتر از 3 جلسه در جلسات کارگاهی و کلاس های مهارتی می باشد.غیبت بیش از 3 جلسه به منزله حذف کامل از دوره می باشد.

اگر در عنوانی از عناوین و موضوعات مهارتی سررشته دارید لطفا درج نمایید.